Posted on

Black Flames of Blashemy 2015, Nosturi Hellsinki